Общи условия

на „Файбър.БГ" ЕООД за ползване на услугата „Широколентов достъп до интернет", предоставяна от „Файбър.БГ" ЕООД чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни

Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщения, /ДВ бр. 105 от 29.12.2011 г., в сила от 29.12.2011 г./; Съгласно Решение на Комисия за защита на потребителите (КЗП), отразено в Протокол № 54 от 20.12.2013 г.; Съгласно Решение на КЗП, отразено в Протокол № 18 от 22.05.2014 г.; Изменени и допълнени във връзка с изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите /ДВ бр. 57 от 28.07.2015 г./; Изменени и допълнени във връзка с изисквания на Регламент (ЕС) 2015/2120;

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на “Файбър.БГ” ЕООД с ЕИК 204284450, (наричано по- долу „Файбър.БГ” или „Доставчика”), със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Стоянчо Ахтар“ №14 и потребителите на услуги, свързани с предоставяне на широколентов достъп до интернет чрез обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа за пренос на данни. Настоящите Общи условия не се прилагат за потребители, които ползват интегрирани телекомуникационни решения, разработени с оглед индивидуалните им потребности.

Адрес за кореспонденция и телефон за контакт с Файбър.БГ са: БЪЛГАРИЯ, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Стоянчо Ахтар“ №14

Телефон: 0 700 359 33

E-mail: customerservice@fiber.bg

2. По смисъла на настоящите Общи условия следните думи и изрази, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число ще имат посочените в тази точка значения:

2.1. „Мрежа” е обществена електронна съобщителна фиксирана мрежа на Файбър.БГ и/или негови партньори за пренос на данни

2.2. „Услуга” е която и да е услуга, предоставяна от Файбър.БГ чрез Мрежата съгласно тези Общи условия.

2.3. „Потребител” е дееспособно физическо лице, юридическо лице с място на стопанска дейност в Република България, търговско представителство, регистрирано в Република България или институция, осъществяваща дейност на територията на страната по силата на международно споразумение, по което Република България е страна, което е сключило договор за предоставяне на достъп до Мрежата и за ползване на Услуги чрез нея.

2.4. „Крайно устройство” е крайно електронно съобщително устройство – кабелен модем или друг аналогичен вид устройство с оценено съответствие, съгласно действащите нормативни изисквания в Република България, предоставено от Файбър.БГ на Потребител за целите на осигуряване на достъп до и ползване на Услугата, в съответствие с условията на договора за услуги.

2.5. „Оборудване” е Крайното устройство, както и останалото оборудване, предоставено от Файбър.БГ на Потребител за целите на ползване на Услугата.

2.6. „Нарушение на сигурността на лични данни” е нарушение на сигурността, което води до случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или по друг начин обработвани във връзка с предоставянето на обществена електронна съобщителна услуга.

3. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за Файбър.БГ и за Потребителите на Услуги. Потребителите удостоверяват това с подписа си под договора за услуги.

4. Настоящите Общи условия влизат в сила, съгласно реда, посочен в раздел XV от тези Общи условия и имат действие спрямо всички Потребители, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват предоставяната Услуга.

5. Условия различни от тези, предвидени в Общите условия, могат да бъдат уговорени в договорите за услуги между Файбър.БГ и Потребителя или в допълнителни писмени споразумения или приложения към тях, при спазване на действащото законодателство.

II. ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ

6. Файбър.БГ сключва с лицата, желаещи да ползват Услуги писмен договор, наричан по-долу Договор за услуги. Договорът при общи условия влиза в сила в 7-дневен срок след сключването му, или незабавно, ако абонатът изрично е заявил писмено желание договорът да влезе в сила незабавно. Договорът влиза в сила незабавно във всички случаи когато Файбър.БГ предоставя на Потребителя Крайно устройство, както и в случаите, когато услугите по договора са свързани с ползване на Крайно устройство, предоставено от Файбър.БГ или в случаите на продажба от разстояние, за които се прилага редът, предвиден в Закона за защита на потребителите.

6.а. Потребителите имат възможност за сключване на договор за услуги с първоначален срок, не по-дълъг от две години. Потребителите имат възможност да сключат и договор за услуги със срок от една година.

6.б. В 7-дневния срок по т.6, когато е приложим, Потребителят има право едностранно да се откаже от ползване на услуги, без да дължи неустойки. Отказът от ползване на услуги се извършва в писмена форма.

6.б.1. При сключване на Договора за услуги Потребителите се идентифицират както следва:

6.б.1.1. За физически лица български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България - с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, номер, постоянен адрес на територията на Република България (за чуждестранни граждани, продължително пребиваващи в страната – с вписан настоящ адрес); или нотариално заверено пълномощно и документ за самоличност на пълномощника, в случай че договорът се сключва от трето упълномощено лице;

6.б.1.2. За физически лица български граждани или чуждестранни граждани, продължително или постоянно пребиваващи в Република България, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност – с валиден документ за самоличност с вписани: име, ЕГН/ЛНЧ, номер, копие от карта за код по регистър БУЛСТАТ и служебен адрес на практиката;

6.б.1.3. За юридически лица и еднолични търговци:

6.б.1.3.1. За лица, които са регистрирани или съответно пререгистрирани в търговския регистър на Агенцията по вписванията, съгласно Закона за търговския регистър (ЗТР) – Единен идентификационен код, копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (не се изисква, ако търговецът не е регистриран по ЗДДС), пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец и валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице;

6.б.1.3.2. За лица, които подлежат на регистрация от компетентния съд и за такива, които не са подали заявление за пререгистрация по ЗТР (до изтичане на определения в ЗТР срок) или законът не предвижда извършването на пререгистрация - удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 6 месеца преди датата на сключване на договора за Услугата; копие от карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ; копие от удостоверение за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), съдържащо идентификационен номер по ДДС (при наличие на такава регистрация); пълномощно, удостоверяващо представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или едноличен търговец и валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице.

6.б.1.3.2. Други юридически лица или организации, които нямат статут на юридическо лице (държавни или общински органи и администрации, създадени по силата на закон или друг нормативен акт, клонове, търговски представителства, сдружения и др.) - с копие от акта, с който са създадени; копие от карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ; посочване на седалище и адрес на управление, трите имена на представляващия и/или копие от акта за назначаване на представляващия; пълномощно или друг валиден акт, удостоверяващ представителната власт на трети лица, извън тези, които представляват по закон съответното юридическо лице или организация и валиден документ за самоличност на представителя, съответно на упълномощеното лице.

6.б.1.4. Файбър.БГ има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т.6.б.1.1, 6.б.1.2. и 6.б.1.3. документи, в случай че разполага с актуални данни относно информацията, която съдържат.

6.б.1.5. При сключване на договор с пълномощник се изисква представяне на пълномощно при спазване на следните изисквания:

6.б.1.5.1. Пълномощни от физически лица: Приемат се само специални нотариално заверени пълномощни или общи нотариално заверени пълномощни от физически лица, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия пред Файбър.БГ или пред други предприятия. Приема се и пълномощно, в което има текст, от който следва, че упълномощеният има право да представлява и /или сключва договори с всякакви трети лица (физически лица, юридически лица и др.). Пълномощното се представя в оригинал и ако съдържа упълномощаване само за конкретното правно действие, остава в съответния магазин. Ако съдържа упълномощаване за повече правни действия, в магазина следва да остане копие от пълномощното заверено за вярност с оригинала от упълномощения и съответния служител в магазина. В случай, че се представя пълномощно от чужденец, същото следва да е с нотариална заверка и легализиран превод (превод, извършен от оторизиран български преводач и легализиран от Дирекция „Консулски отношения” при Министерство на външните работи) или официален превод (превод, извършен от оторизиран български преводач/преводаческа агенция).

6.б.1.5.1.2. Пълномощни от юридически лица - приемат се: а) нотариално заверени специални пълномощни или нотариално заверени общи пълномощни от юридически лица, в които фигурира текст, от който следва, че упълномощеният има право да извършва правни действия от името на упълномощителя пред Файбър.БГ и/или всякакви други трети лица.

б) специални пълномощни без нотариална заверка за конкретно действие, с дата, подпис на законния представител и печат. Такова пълномощно трябва да бъде издадено не по-късно от 3 (три) дни преди датата на представянето му. Оригиналът на пълномощното следва да остане в съответния магазин на Файбър.БГ.

6.б.1.6. Файбър.БГ има право по своя преценка да не изисква един или няколко от посочените в т. 6.б.1.5. документи.

7. При сключване на Договора за услуги, Файбър.БГ може да изисква и други документи от насрещната страна при спазване на разпоредбите на действащото българско законодателство.

8. Файбър.БГ има право да упълномощава трети лица да сключват от негово име Договори за услуги с лицата, желаещи да станат Потребители на Услуга, както и да събират плащания от Потребители по Договорите за услуги от негово име и/или да извършват от името на Файбър.БГ други правни и фактически действия, свързани с ползването на Услугата, като информира съществуващите и потенциалните Потребители по подходящ начин за наличието на такова упълномощаване.

9. Файбър.БГ има право да откаже сключването на Договор за услуги, свързване на Потребител към Мрежата и активиране на Услуга или възстановяване на спрян достъп на Потребител до Мрежата, когато лицето, което е поискало това:

9.1. не предостави данни, изисквани от Файбър.БГ и/или не представя изисканите от Файбър.БГ документи за сключване на Договор за услуги;

9.2. има просрочени задължения или други нарушения по същия или друг договор, сключен с Файбър.БГ;

9.3. е използвало или е допускало да бъдат използвани Оборудване или части от Оборудване или Услугата по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

9.4. е получило или е направило опит да получи от Файбър.БГ Услугата или Крайно устройство по начин, нерегламентиран в настоящите Общи условия или по друг, забранен от закона начин;

9.5. при липса на техническа възможност за предоставяне на Услугата;

9.6. при условията на т.59 от тези Общи условия

III. УСЛУГИ

10. Файбър.БГ предоставя следните Услуги чрез Мрежата:

10.1. Услугата „широколентов достъп до интернет" („Високоскоростен неограничен достъп до интернет”) се състои в осигуряване на високоскоростен неограничен достъп до Интернет с негарантирана скорост на трафика в международната част от мрежата и негарантирана скорост на трафика в българската част от мрежата. Максималните (рекламирани) достижими скорости при FTTx технология са на сваляне до 1 Gbps и качване до 1 Gbps, а при DOCSIS за сваляне до 200 Mbps и качване до 7 Mbps и са според избрания пакет с предварително дефинирани параметри. Обичайните скорости на услугата достъп до интернет, според тарифния план, са 75% от предварително дефинираните параметри на тарифния план.

Минимална скорост:

При FTTx технология - 20 Mbps за сваляне и 10 Mbps за качване.

10.2. Допълнителни услуги, в случай че такива са уговорени в Договора за услуги с Потребителя.

10.3. Файбър.БГ има право свободно да предлага услуги, различни от услугите за достъп до интернет, които са оптимизирани за определено съдържание, приложения или услуги, или комбинация от тях, когато оптимизирането е необходимо, за да се изпълнят изискванията за съдържанието, приложенията или услугите за определено ниво на качество. В тези случаи Файбър.БГ информира абонатите за начина, по който могат да се отразят върху услугите за достъп до интернет. Ползването на услуги, които са оптимизирани за определено съдържание (т.н. специализирани услуги като IPTV услуги) и всяко отклонение от рекламираните скорости може да затрудни достъпа в разпространението на определени типове информация и съдържание, както и ползването на приложения и услуги, изискващи друга минимална скорост на интернет достъп. Например IPTV услугата може да затрудни достъпа до интернет, като намалява скоростта с до 4 Mbps за всеки активен HD приемник.

11. Ако в индивидуалния Договор за услуги не е уговорено друго, Потребителят има право да използва Услугите само на един персонален компютър.

12. Избраните от Потребителя Услуги и тарифни планове се посочват в Договора за услуги и съответните приложения към него.

13. Услугите се предоставят в зависимост от технологичните възможности на Мрежата в различните зони на покритие на Мрежата.

14. Обхватът на Услугите може да се разширява, като Файбър.БГ своевременно ще уведомява Потребителите за това чрез интернет страницата www.fiber.bg.

14.а. Специални мерки за хора с увреждания:

14.а.1. Файбър.БГ може да предлага специални мерки за хора с увреждания след сключване на Договор за услуги под формата на специални отстъпки или тарифи, публикувани на интернет страницата на Файбър.БГ на адрес: www.fiber.bg.

IV. ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

15. Структура на цените:

15.1. Първоначална цена за свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата, в случай, че е предвидена в ценоразписа - осигурява достъпа на Потребителя до Услугата и се заплаща еднократно при сключване на Договор за услуги. При прекратяването на Договора за услуги, независимо от основанието за това, първоначалната цена за свързване не се възстановява, след като веднъж вече е извършено свързване към Мрежата.

15.2. Месечна абонаментна такса „МАТ” - предплаща се от Потребителите на Услугата ежемесечно по ценоразписа на съответната Услуга и Договора за услуги. Първият месец (таксуващ период) започва от датата, на която е извършена инсталацията на Услугата. Услугата през последния месец се ползва в пълен размер.

15.3 Размерът на отстъпките от Месечната абонаментна такса за всеки таксуващ период се посочва в индивидуалния договор, сключен с Потребителя.

16. Всички Услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащия ценоразпис на Файбър.БГ.

17. Файбър.БГ си запазва правото да променя цените на предоставяните услуги по реда, предвиден в действащото законодателство. Промяната влиза в сила от публикуването й по реда на т.18. В случай че Файбър.БГ увеличи едностранно цените с повече от 20% в сравнение с предварително уговорените по конкретен абонаментен план или пакет, което увеличение се отнася както до месечната абонаментна такса, така и до всяка една цена на ползваните по плана или пакета услуги, потребителите по съответния план или пакет имат право да се откажат от договора, сключен за него, в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на влизане в сила на съответното увеличаване на цените, с отправяне на писмено уведомление до Файбър.БГ. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, Файбър.БГ има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите Договори за услуги, сключени с Абонатите.

18. Файбър.БГ представя цените на дребно за сведение в Комисията за регулиране на съобщенията в 3 дневен срок преди влизането им в сила и ги публикува на страницата си в интернет на адрес www.fiber.bg и предоставя безплатно информация на потребителите и други лица за тях във всички свои магазини на територията на Република България.

19. Файбър.БГ има право да предлага намаление на цената или отстъпки при едновременно или свързано закупуване на пакети от услуга(и) на две или повече услуги, включително услуги, които не попадат в обхвата на Услугата.

20. При промяна на дължими данъци или такси, наложена от закон или друг нормативен акт, Файбър.БГ има право, да приложи нормативно определената данъчна ставка автоматично по отношение на крайните цени, посочени в действащия ценоразпис и в действащите договори за услуги, сключени с Абонатите.

21. Заплащане на услугите:

21.1. Начинът на плащане се избира от Потребителя.

21.2. Плащането може да бъде извършено в брой (в магазините на Файбър.БГ), по банкова сметка на Файбър.БГ, посочена в издадената фактура за дължимите от Потребителя суми или по друг начин, съгласно предоставяните от Файбър.БГ възможности за заплащане на дължимите суми. Всички разходи, свързани с избрания начин на плащане са за сметка на Потребителя.

21.3. При плащане по безкасов начин, плащането се счита за извършено на датата на заверяване на сметката на Файбър.БГ.

21.4. Заплащането на услугите се извършва въз основа на месечена фактура, която се издава на името на Потребителя. При сключване на Договора за услуги Файбър.БГ уведомява Потребителя за таксуващия период, за който ще му бъде издавана фактура. Неполучаването на фактурата не освобождава Потребителите от задължението им за плащане на дължимите суми. В случай, че Потребителят ползва и други услуги (чрез една или няколко мрежи на Файбър.БГ) въз основа на отделни договори с Файбър.БГ, последният има право да издава една обща фактура за тези услуги и за услугите, предоставяни въз основа на тези Общи условия.

21.5. Файбър.БГ предоставя на Потребителя не по-малко от 15-дневен срок след издаване фактурата за плащане на посочената в нея сума. Несъблюдаването на срока дава право на Файбър.БГ да използва внесената от Потребителя гаранционна сума (ако е налице такава) за покриване на част или на цялото задължение или да прекрати достъпа на Потребителя до Услугата.

21.6. Месечните сметки на Потребителя могат да бъдат оспорени пред Файбър.БГ в 6 (шест) месечен срок след датата на издаване на фактурата или по общия ред, предвиден в действащото законодателство. След подаване на жалба, Файбър.БГ разглежда същата в срока по т.86 и при удовлетворяване на жалбата издава документ за корекция на съответната фактура, като разликата между платената от абоната сума по фактурата и коригираната сума се връща на абоната. Срокът за подаване на жалба не удължава срока за плащане определен в т.21.5. от настоящите ОУ.

22. Санкции при неуредени плащания:

22.1. В случай на частично или цялостно неизплащане на указаната във фактурата сума в срока за плащане, Потребителят дължи лихва в размер на 10% годишно за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите от него суми;

22.2. В случай че неизплащането на сумите продължи след изтичане срока за плащане, Файбър.БГ има право да преустанови достъпа на Потребителя до Услугата или да прекрати Договора за услуги.

V. АКТИВИРАНЕ НА УСЛУГА

23. Доставчикът извършва необходимите действия за предоставяне на достъп до Мрежата и активира Услугата в срок до 30 (тридесет) дни от датата на влизане в сила на Договор за услуги с Потребителя при наличие на техническа възможност за предоставяне на съответната Услуга и при осигурен достъп от Потребителя до адреса за ползване на Услугата.

24. С оглед избягване на всякакво съмнение: осигуряването на достъп до и активирането на Услугата зависи от наличието на функциониращо компютърно и комуникационно оборудване при Потребителя, разполагащо с 100/1000 Base-T Ethernet и/или IEEE 802.11n интерфейс, както и от наличието на операционна система с инсталирани драйвери, позволяващи ползването на Услугата.

25. Първоначалното свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата се извършва от специализирани технически екипи (наричани за краткост „Технически екипи”), които са оправомощени от Файбър.БГ да извършват всички дейности, необходими за първоначално свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата.

26. Извършването на първоначално свързване към Мрежата, осигуряването на достъп до Услугата и предоставянето на Оборудване за ползване на Услугата се удостоверява с протокол, подписан от представител на Техническия екип и Потребителя (или негов представител).

27. В случай, че се установи обективна невъзможност за осигуряване на достъп до Мрежата или достъп до Услугата на адреса, посочен от Потребителя, подписаният Договор за услуги се прекратява, като платените предварително от Потребителя суми се възстановяват на Потребителя в срок до 10 (десет) работни дни. Обективната невъзможност за осигуряване на достъп до Мрежата или достъп до Услугата във всички случаи може да бъде удостоверена единствено от Технически екип чрез протокол.

28. Потребителят се задължава на определената при сключване на Договора за услуги дата и час за първоначално свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата да присъства на адреса, посочен в Договора за услуги или да осигури свой представител (пълнолетно дееспособно лице, което присъства при извършване на първоначалното свързване и осигуряване на достъп до Услугата, и може да укаже мястото на инсталиране на Оборудването, необходимо за ползване на Услугата, както и да подпише протокола по т.27 по-горе от името на Потребителя).

29. Файбър.БГ, при необходимост, предоставя на Потребителя за срока на действие на Договора Крайно устройство за достъп до и ползване на Услугата. Файбър.БГ поддържа конфигурацията на Крайното устройство и Оборудването, като на Потребителя не се предоставя достъп да конфигурира Оборудването самостоятелно.

30. Предоставеното от Файбър.БГ на Потребителя Оборудване остава собственост на Файбър.БГ и подлежи на връщане след прекратяване на Договора за услуги. Потребителят и Файбър.БГ подписват констативен протокол, удостоверяващ състоянието на предоставеното Оборудване към момента на подписването му.

VI. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

31. Потребителят има право да ползва Услугата в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и Договора за услуги.

32. Потребителят има право да даде съгласието си да получава чрез Мрежата на Файбър.БГ повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Без наличие на предварително съгласие на Потребителя, Файбър.БГ може да използва данните, получени при търговска сделка за предоставяне на продукти и услуги, чрез които може да бъде осъществен контакт с абоната/потребителя за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти или услуги, като в този случай на абоната/потребителя се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин: да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката или да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

33.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

34. Потребителят е длъжен да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и Договора за услуги.

35. Потребителят е длъжен в 7-дневен срок, считано от датата на настъпване на съответното обстоятелство, да съобщава в писмена форма на Файбър.БГ всяка промяна в наименованието, адреса си или други регистрационни и идентификационни данни, както и да предостави съответните доказателства, удостоверяващи промяната. В случаите, когато Потребителят желае да премести ползването на Услугата на нов адрес, това е допустимо само със съгласието на Файбър.БГ, като се дължи Първоначална цена за свързване към Мрежата и осигуряване на достъп до Услугата, в случай че в ценоразписа на Файбър.БГ е предвидена такъв. В случаите, когато Потребителят желае да прекрати ползването на Услугата, поради промяна на адреса си, Потребителят не се освобождава от задълженията си по тези Общи условия и Договора за услуги, свързани с прекратяване на ползването.

36. Потребителят е длъжен за целите на достъпа до Услугата да използва единствено Оборудването, предоставено от Файбър.БГ и съгласно неговото предназначение. Ако Потребителят виновно използва Оборудване, което не е предоставено или одобрено от Файбър.БГ и причинява смущения в действието на Мрежата, той отговаря за щетите, причинени на Файбър.БГ и на трети лица. В случаите по предходното изречение Файбър.БГ не носи отговорност за влошено качество на обслужване, както и за вреди, причинени на Потребителя или негово имущество.

37. Потребителят е длъжен да заплаща всички Услуги, свързани с ползването на Мрежата, съгласно тези Общи условия и Договора за услуги.

38. Потребителят е длъжен да осигури: а) функциониращо компютърно и комуникационно оборудване, както и от наличието на операционна система с инсталирани драйвери, позволяващи ползването на Услугата; б) необходимото съдействие на Файбър.БГ за активиране на Услугата и за инсталиране на Оборудването, съгласно т.28 от тези Общи условия. В случай, че Услугата не може да бъде активирана поради неизпълнение на някое от посочените в тази т.38 задължения, Договорът за Услуги с Потребителя се прекратява и Файбър.БГ не дължи връщане на заплатените при сключване на този договор суми.

39. Потребителят е длъжен да ползва Оборудването и Услугата по начин, който да не причинява смущения във функционирането на Мрежата.

40. Потребителят е длъжен да ползва Услугата по начин, който не нарушава целостта на Мрежата и/или не възпрепятства предоставянето на Услугата от Файбър.БГ на трети лица, при спазване на изискванията за качество на Услугите.

41. При загуба, кражба, повреда или каквото и да е друго посегателство върху Крайно устройство, предоставено от Файбър.БГ и/или друга част от Оборудването, независимо от местонахождението си, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Файбър.БГ. В случай на загуба, кражба или повреда, когато тази повреда се дължи на причини, за които Потребителят отговаря, Потребителят дължи заплащане на стойността на предоставеното от Крайно устройство и/или Оборудване по пазарни цени, съгласно действащия ценоразпис на Файбър.БГ, като Потребителят не се освобождава от заплащане на приложимите цени на Услугата. В случай на повреда на Крайно устройство/Оборудване, когато Потребителят не е уведомил Файбър.БГ за посоченото обстоятелство по реда на тази т.41, Потребителят не се освобождава от заплащане на приложимите цени за Услугата, дори когато повредата се дължи на причини, за които Потребителят не отговаря. Ако до 72 (седемдесет и два) часа от устното уведомление Потребителят не е поискал възстановяване на достъпа, Файбър.БГ прекратява окончателно достъпа до Услугата, като Потребителят не се освобождава от задълженията си по тези Общи условия и Договора за услуги.

42. Потребителят е длъжен да не изнася предоставено от Файбър.БГ Крайно устройство от мястото, където е инсталирано от Техническия екип, да не го предоставя за ползване от трети лица, както и да не го използва по начин, който не съответства на настоящите Общи условия.

43. Потребителят е длъжен да спазва всички указания на Файбър.БГ, свързани с правилната експлоатация и безопасното използване на Оборудването, което му е предоставено.

44. Потребителят е длъжен да уведомява Файбър.БГ в случаите, когато Услугата е неналична или с влошено качество.

45. Потребителят няма право да отстранява сам или да допуска трети лица да отстраняват повреди по Оборудване, предоставено от Файбър.БГ.

46. Потребителят е длъжен да ползва и съхранява предоставеното му Оборудване с грижата на добър стопанин.

47. Потребителят е длъжен да върне предоставеното му Оборудване в седемдневен срок от прекратяване на Договора за услуги.

48. Потребителят е длъжен да върне предоставеното му Оборудване в седемдневен срок, в случай че на определен етап от действието на Договора за услуги му бъде предоставено ново Оборудване от Файбър.БГ за целите на ползване на Услугата.

49. В случай, че предоставено от Доставчика Оборудване бъде повредено, унищожено, изгубено или откраднато, както и в случай че не върне на Доставчика полученото от последния Оборудване или го върне в неизправно състояние, Потребителят дължи на Доставчика неустойка в размер на продажната цена на Оборудването, посочена в Ценоразписа на Файбър.БГ.

50. Потребителят е длъжен да не използва Услугата с цел извличане на печалба за себе си или за трети лица.

51. Потребителят е длъжен да не използва Услугата за неразрешени от Доставчика и действащото законодателство дейности и цели, включително, но не само:

51.1. да не зарежда, съхранява, използва, разпространява или предава файлове, програми или каквито и да е други материали, съдържащи компютърни вируси, програми за отдалечен достъп („троянски коне”), нежелана поща (“spam”) или материали, насочени към преодоляване, компрометиране или затрудняване дейността на компютри и компютърни информационни системи;

51.2. да не използва Услугата за изпращане или получаване на материали с обиден, насилствен или заплашителен характер, или такива които нарушават поверителност, лична неприкосновеност, авторски права и други права на Файбър.БГ или трети лица, или такива, изпращането и получаването на които нарушава законовия ред на страната или съдържа призиви за извършване на насилствени действия;

51.3. да не извършва действия с цел нерегламентирано получаване на потребителско име и парола на друг клиент, както и тяхното използване;

51.4. да не извършва действия с цел проникване или получаване на информация от друг компютър в рамките на Мрежата без съгласието на собственика и ползвателя на този компютър;

51.5 да не предоставя за ползване на Оборудването на трети лица и/или да извършва действия на разпореждане с Оборудването.

52. Потребителят се задължава да не променя своя IP адрес и/или MAC адрес без изричното съгласие на Файбър.БГ.

53. Потребителят се задължава да не използва предоставяната му Услуга на повече от един компютър, освен ако това е изрично предвидено в Договора за услуги.

54. При наличието на вируси, пречещи на нормалното функциониране на Мрежата или предоставянето на Услугите, Потребителят е длъжен да отстрани в най-кратък срок съответния вирус.

55. Потребителят е длъжен при необходимост и при наличието на достатъчно основания и съмнения от страна на Доставчика за наличие на нарушение по този раздел VII, да осигурява достъп на представители на Доставчика до компютъра и до останалата част от Оборудването за осъществяване на проверки относно спазването на задълженията му по тези Общи условия и Договора за услуги.

VIII. ПРАВА НА Файбър.БГ

56. Файбър.БГ има право да получава в срок всички дължими от Потребителя суми за ползването на Услугата и предоставените други услуги.

57. За целите на изграждането или поддържането на Мрежата Файбър.БГ има право временно, за възможно най-кратък срок, да преустановява достъпа на Потребителя до Услугата.

58. Файбър.БГ има право самостоятелно или чрез друго лице/лица да извършва първоначална и текуща кредитна оценка на Потребителите за ползване на Услугата, с оглед преценка събираемостта на вземанията, както и оценка на Потребители за маркетингови проучвания и за изготвяне на потребителски профили според индивидуалните им интереси. Кредитната оценка включва основно анализ на информация по предходни и настоящи договори с Файбър.БГ, плащания, извършени или извършвани по силата на тези договори, както и неспазването на условия и срокове по тези договори.

59. В зависимост от кредитната оценка по предходната точка, Файбър.БГ има право:

59.1 да откаже достъп до Услугата;

59.2. да предостави достъп само до част от услугите, предоставяни от Файбър.БГ;

59.3. да предостави достъп до Услугата след внасяне на определена от Файбър.БГ гаранционна сума.

60. Файбър.БГ има право да осъществява или изпраща повиквания, съобщения или електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама, в това число повиквания и съобщения, свързани с участието в кампании или дейности на трети страни, в случай че абонатът/потребителят е дал съгласието си да получава такива повиквания, съобщения или електронна поща чрез мрежите. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Файбър.БГ може да използва данните, без наличие на предварително съгласие на абоната/ потребителя, получени при търговска сделка, чрез които може да бъде осъществен контакт с абоната/ потребителя, за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на свои собствени сходни продукти или услуги, като в този случай на абоната/ потребителя се дава възможност безвъзмездно и по лесен начин да изразява несъгласие в момента на сключване на сделката или да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения, когато това не е направено в момента на сключване на сделката.

61. Файбър.БГ има право да предоставя събираните, обработвани и съхранявани за целите на предоставяне на Услугата данни на Потребителя на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползване на Услугата и/или за целите на предоставяне на Услугата.

62. Файбър.БГ може да информира Потребителя по подходящ начин при нарушаване на някоя от разпоредбите на Общите условия, както и в случаите по т.14 и т.70 от Общите условия.

63. Файбър.БГ има право да спира предоставянето на Услугата на Потребител в случай, че същият нарушава свои задължения, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, като предоставянето й се възобновява след отстраняване на нарушението, а в случай, че нарушението не бъде отстранено Файбър.БГ има право да прекрати Договора за услуги. Предплатените от потребителите такси, отнасящи се за периода на спиране на предоставянето на Услугата, не подлежат на възстановяване.

64. При забава на Потребител, свързана със заплащане на дължима цена, Файбър.БГ има право да изисква заплащане на дължимата сума заедно с лихва в размер на 10% годишно за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите от Потребителя суми.

65. Файбър.БГ притежава право на собственост върху Оборудването.

66. Файбър.БГ има право да прави промени в технологията на предоставяне на Услугата и да променя обхвата на предоставяните услуги.

67. Файбър.БГ или оправомощени лица имат право на достъп след отправяне на искане до Потребителя по подходящ начин до помещенията на Потребителя, в които се ползва Услугата, за целите на отстраняване на възникнали повреди или влошено качество на ползване на Услугата. В случай, че Потребителят не осигури необходимия достъп след отправено искане от страна на Файбър.БГ, Файбър.БГ не носи отговорност за неналичието на Услугата или влошеното й качество.

67а. Файбър.БГ може да прилага мерки за управление на трафика на данни, основани на обективно различните технически изисквания за отделните категории трафик. Мерки за управлението на трафика могат да се прилагат и в следните случаи, а именно:

a) изпълнение на нормативни актове, актове на държавни органи, съдебни органи и други публични органи, както и спазване на мерки, предвидени със закон;

б) с цел запазване сигурността и целостта на мрежата, крайните устройства и предоставяните услуги;

в) за предотвратяване на предстоящо претоварване на мрежата, за да се смекчи въздействието от претоварване на мрежата, и когато това претоварване е временно или при изключителни обстоятелства. В тези случаи достъпът на групи потребители може да бъде кратковременно ограничен и/или затруднен, до отпадане на необходимостта. Еквивалентните категории трафик на данни в посочените случаи се третират еднакво. Предприетите мерки за управление на трафика може да засегнат неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни на потребителите съобразно приложимото законодателство.

IX. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Файбър.БГ

68. Файбър.БГ е длъжен да осигурява качествена Услуга, включително информационни услуги 24 часа на денонощие, 7 дни в седмицата, в зоните на предоставяне на Услугата, освен в случаите на възникване на обстоятелства от непреодолима сила и в случаите, предвидени в настоящите Общите условия.

69. Файбър.БГ осигурява в най-краткия практически възможен срок отстраняване на повредите в Мрежата. Неизправности, свързани с предоставяне на Услугата се отстраняват от Файбър.БГ в най-краткия практически възможен срок, след осигуряване на достъп от Потребителя до адреса на ползване на Услугата.

70. В случай на планирано прекъсване или влошено качество на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на Мрежата Файбър.БГ и/или информационните системи е длъжен да информира предварително Потребителите в засегнатия район включително и за сроковете на прекъсването или влошаването на качеството на Услугата, по начин, който е максимално достъпен. Информирането на Потребителите се извършва чрез интернет страницата на Доставчика www.fiber.bg.

71. В случай на прекъсване на обслужването от Мрежата за повече от 36 часа поради аварийни ремонти или липса на достъп до интернет от Мрежата, по причини за които Файбър.БГ отговаря, Файбър.БГ се задължава да намали с 1/30 месечната цена за всеки 24-часов период, отчетен от момента на прекъсване до възстановяването на обслужването.

72. Файбър.БГ е длъжен да осигури поддръжка на предоставеното на Потребителя Оборудване и да отстранява повредите по него, когато те не се дължат на неправилна употреба или злоумишлени действия от страна на Потребителя или трети лица. Повредите се отстраняват в най-краткия възможен срок от момента на представяне на достъп до Оборудването.

73. В случай, че повреда в Крайно устройство по смисъла на т.72 води до невъзможност за ползване на Услугата за повече от 5 (пет) календарни дни, Файбър.БГ може по своя преценка да предостави резервно Крайно устройство на съответния Потребител или да намали с 1/30 месечната цена за всеки 24-часов период, отчетен от момента на предоставяне на Крайното устройство за отстраняване на повредата.

74. Файбър.БГ осигурява безплатно отстраняване на повреди по предоставени на Потребителя Крайни устройства за период от 24 месеца от датата на подписване на Договора за услуги. Файбър.БГ се освобождава от задължението си за отстраняване на повреди в случаите, когато се установи, че Потребителят е извършил сам или е допуснал трети лица да извършват първоначално свързване към Мрежата или отстраняване на повреди по Крайното устройство или когато повредата се дължи на причини, за които Потребителят отговаря.

74.1. Файбър.БГ се задължава да уведомява Потребителите не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.

X. ОТГОВОРНОСТИ

75. Файбър.БГ и Потребителите отговарят за виновно причинените вреди настъпили в резултат от противо-правно поведение на съответната страна при или по повод предоставянето или ползването на Услугата.

76. Файбър.БГ не носи отговорност за:

76.1. прекъсване или влошаване на качеството на Услугата в случаите, когато тези обстоятелства не се дължат на негово виновно поведение, както и при настъпване на събития от непреодолима сила по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон;

76.2. претенции на трети лица във връзка със съдържанието, до което се предоставя достъп чрез Услугата, както и за претенции на трети лица срещу Потребителя във връзка или по повод ползваната Услуга;

76.3. вреди причинени от инсталирани Крайни устройства или Оборудване от Потребител, които не са предоставени или одобрени от Файбър.БГ;

76.4. повреди, причинени от устройства или съоръжения, свързани след Крайното устройство на Потребителя;

76.5. точността и верността на информацията, предоставена от кредитни или други институции, която може да бъде взета под внимание при изготвяне на кредитната оценка;

76.6. вреди и повреди, причинени от осъществяване на първоначално свързване и осигуряване на достъп до Услугата от самия Потребител, както и вреди и повреди, причинени от осъществяване на първоначално свързване и осигуряване на достъп до Услугата или отстраняване на повреди в Оборудването, извършени в нарушения на настоящите Общи условия.

77. Потребителят отговаря за виновно причинени вреди на Мрежата, в резултат от включване на Крайни устройства, които не са предоставени или одобрени от Файбър.БГ.

78. Потребителят отговаря за причинените вреди на Файбър.БГ, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията по Общите условия и сключения Договор за услуги и за пропуснатите ползи по реда на Закона за задълженията и договорите. Потребителят отговаря и за кражба или загуба на предоставено от Файбър.БГ Крайно устройство, както и в случаите на повреда, дължаща се на причини, за които Потребителят отговаря.

79. Потребителят отговаря и за всички допълнителни (извънредни) разходи, свързани със събирането на дължимите от него суми, чрез упълномощени трети лица, както и за разходи, направени при посещение на Технически екип, в случаите, когато се установи, че Потребителят е извършил действия в нарушение на настоящите Общи условия, включително в случаите на отстраняване на повреди в предоставено от Доставчика Крайно или друго Оборудване в противоречие с разпоредбите на Общите условия.

80. Файбър.БГ отговаря за причинените на Потребителя вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията си по Общите условия, сключения Договор за услуги и за пропуснати ползи по реда на Закона за задълженията и договорите.

81. Файбър.БГ не носи отговорност за съдържанието и информация, до които Потребителят получава достъп чрез Услугата, както и за временното или постоянно прекъсване, или за промени в такова съдържание или информация.

82. При всяко значително и непрекъснато или редовно повтарящо се несъответствие между действителните показатели на услугата за достъп до интернет относно скоростта или други параметри за качество на услугата и показателите, договорени с Файбър.БГ, установено чрез подходящ механизъм за наблюдение, одобрен от КРС, може да се приеме, че е налице несъответствие на показателите и Файбър.БГ може да възстанови на потребителя част от месечния абонамент, пропорционален на периода и услугата достъп до интернет и на периода, през който е било налице съответното неизпълнение на договорените нива за качество.

XI. ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ И СПИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО МРЕЖАТА

82а. Сключените договори за Услуга, в които е определен срок за предоставяне на Услугата, могат да бъдат продължени само с изрично писмено съгласие на Потребителя относно условията за продължаване. При липса на такова съгласие след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен.

82. Действието на Договора за услуги в рамките на първоначалния му срок може да бъде прекратено едностранно от страна на Потребителя:

82.1. С 1 (едно) месечно писмено предизвестие до Файбър.БГ, след заплащане на всички дължими суми и неустойки за предсрочно прекратяване, освен ако в Договора за услуги не е предвидено друго. В случаите, когато на Потребителя е предоставено крайно устройство за ползване, предизвестието се счита валидно отправено, само ако в последния ден на срока на предизвестието, Потребителят върне съответното крайно устройство в магазина, в който е подал предизвестието или ако едновременно с подаване на предизвестието, абонатът/потребителят е заплатил съответната стойност на предоставеното му крайно устройство.

82.2. С 20 (двадесет) дневно писмено предизвестие до Файбър.БГ при неизпълнение от страна на Файбър.БГ на съществени задължения по тези Общи условия. За неизпълнение от страна на Файбър.БГ на съществени задължения по смисъла на предходното изречение ще се счита неизпълнението на някое от следните задължения:

a) нарушаване на параметрите за качество на Услугата, определени в Договора за услуги, за повече от 5 (пет) пълни последователни дни, в случай че се дължат на обстоятелства, за които Файбър.БГ отговаря изцяло;

б) неотстраняване в рамките на съществуващите технически възможности и сроковете, определени в тези Общи условия на възникналите повреди на Мрежата и предоставено на Потребителя Крайно устройство.

82.3. без предизвестие, при неспазване на времето за първоначално предоставяне на Услугата, посочено в т.23 от тези Общи условия или Договора за услуги поради причини, за които Файбър.БГ отговаря.

83. Файбър.БГ има право по своя преценка едностранно да прекрати Договора за услуги или временно да спре достъпа до Мрежата в следните случаи:

83.1. При неплащане на дължими суми след изтичане срока за плащане.

83.2. При невнасяне на изискана, съгласно тези Общи условия гаранционна сума.

83.3. Когато Потребителят използва технически средства за ползването на Услугата, които не отговарят на посочените в настоящите Общи условия изисквания, или е използвал или допускал да бъдат използвани Оборудването или Мрежата или Услугата за незаконни или неразрешени от тези Общи условия и Договора за услуги цели.

83.4. Когато Потребителят е получил или е направил опит да получи от Файбър.БГ или използва Услугата или Оборудване чрез незаконни средства.

83.5. При системно нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребителя, въпреки изричното му уведомяване от Файбър.БГ. Системно нарушение по смисъла на предходното изречение означава нарушение на задължение по тези Общи условия или по Договора за услуги, допуснато три или повече пъти в продължение на 1 (една) година.

83.6. Когато са налице достатъчно основания да се счита, че Потребителят използва Услугата с цел реализиране на печалба за себе си и/или за трети лица без изричното писмено съгласие на Файбър.БГ.

83.7. При нарушение на т.37 и т.38 от тези Общи условия.

83.8. При увреждане на предоставеното на Потребителя Оборудване.

83.9. При нарушение на т.51 от тези Общи условия.

83.10. В случаите по т.63 от тези Общи условия.

83.11. При условията на т.27 и т.38 от тези Общи условия.

83.12. При нарушение на т.53 от тези Общи условия от страна на Потребителя;

83.13. В останалите случаи, посочени в тези Общи условия.

84. Файбър.БГ има право да прекрати едностранно с 1 (едно) месечно писмено предизвестие Договора за услуги при прекратяване на предоставянето на цялата Услуга или на част от услугите, включени в обхвата й в съответствие с търговската политика на дружеството.

85. Файбър.БГ има право да спре достъпа до Услугата, след предварителното уведомяване на Потребителя в подходящ срок и при проучване, извършено въз основа на постъпила писмена жалба или сигнал срещу Потребител за извършени неправомерни действия. Достъпът до Услугата се спира до изясняване на обстоятелствата по жалбата.

ХII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И МОЛБИ

86. Адресираните до Файбър.БГ предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от Файбър.БГ не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.

87. След подаване на жалба пред Файбър.БГ, свързана с оспорване на дължими суми по фактура, Файбър.БГ разглежда жалбата в срока по т.86 и при удовлетворяване на жалбата издава документ за корекция на съответната фактура. В случай, че сумата по фактурата е платена, стойността на корекцията се връща на абоната.

88. При спазване на действащите правила за защита на лични данни Файбър.БГ поддържа и съхранява регистри на всички жалби и молби, за които се прилага това условие, както и отговорите до тях за срок от 24 (двадесет и четири) месеца.

ХІII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИ И ЦЕНОВИ ПАКЕТИ И НОВИ УСЛУГИ ПО ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГА.

89. Потребителите могат да получат информация за цени или ценови пакети, както и за предоставяната услуга за всички приложими тарифи и такси за поддръжка, за предлаганите начини на плащане и всички разлики в разходите, произтичащи от различните начини на плащане от интернет страницата на Файбър.БГ - www.fiber.bg, както и в магазините на дружеството и/или в търговски обекти на оправомощени съгласно т.8 от тези Общи условия лица.

XIV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

90. Персонифицирана информация, отнасяща се до Потребителите и съдържаща се в базата данни на Файбър.БГ не може да се предоставя на трети лица, освен с изричното съгласие на Потребителя и/или съгласно българските закони.

91. За предоставянето на Услугата Файбър.БГ може да събира, обработва, използва и съхранява следните данни на Потребителите:

91.1. Данни на Потребителите, необходими за предоставяне на Услугата, за таксуване, за формиране на сметките на Потребителите, както и за доказване на тяхната достоверност - данни за потреблението и вид на предоставяната Услуга;

91.2. Данни необходими за изготвяне на Потребителските сметки, както и за доказване на тяхната достоверност:

а) данни за Потребителя: за физически лица – трите имена, единен граждански номер и адрес, а за чуждестранни лица – личен номер; за юридически лица и физически лица – еднолични търговци – наименование, седалище, адрес на управление и съответен идентификационен код;

б) вид на услуги;

в) общ брой мерни (таксови) единици, начислени за съответния период на изготвяне на сметката при периодична сметка;

г) стойност на ползваните услуги за съответния период;

д) информация, относно избрания от Потребителя начин на плащане и извършените и дължимите плащания;

е) информация за заявени от Потребителя промени в ползването на Услугата – ограничение за ползване, отпадане на ограничение;

ж) други данни за Потребителя при наличие на писмено съгласие от страна на Потребителя, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

91.3. Данни за активността – данни, които се обработват в Мрежата за отчитане на предпочитанията на Потребителите.

91.4. Файбър.БГ съхранява данните по т.91 за период от 1 (една) година . Данните по т.91 могат да се предоставят само по реда на действащото законодателство.

92. Предоставянето на Услугата не може да бъде обвързано с предоставянето на лични данни, които не са необходими за предоставянето й.

93. Използването и обработката на лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Файбър.БГ, или извън регламентирания в раздел XIV ред може да се осъществява само в изрично предвидените в закона случаи. Файбър.БГ е длъжен да информира по подходящ начин субектите на данни за факта, че той обработва други лични данни, освен данните, посочени в настоящите Общи условия.

94. Файбър.БГ може да съхранява, използва и обработва лични данни, събрани във връзка с предоставянето на Услугата, за други цели, освен свързаните със законните търговски дейности на Файбър.БГ, само в изрично предвидените от закона случаи.

95. Файбър.БГ се задължава да не разкрива и/или разпространява на трети лица лични данни и/или персонифицирана информация, предоставена му по повод изпълнението на Договора за услуги и настоящите Общи условия. Лични данните и/или персонифицирана информация, отнасяща се до Потребителите, съдържаща се в базата данни на Файбър.БГ не може да се предоставя на трети лица, освен при наличието на писмено съгласие на Потребителите или когато това произтича по силата на закона.

96. Потребителят се съгласява Файбър.БГ да предоставя данни за Потребителя и/или данни необходими за изготвяне на потребителските сметки на свързани лица по смисъла на Търговския закон с оглед предоставяне на Услугата, както и на лица, с които Файбър.БГ е сключил договори за техническо осигуряване и поддръжка на Услугата, включително и за целите на изготвяне на потребителските сметки и събиране на дължимите от Потребителите суми.

97. Потребителят дава съгласието си Файбър.БГ да събира, съхранява, обработва и предоставя на трети лица - кредитни или други институции, по реда на тези Общи условия и съгласно българското законодателство, лични данни, с цел индивидуално определяне на кредитния лимит, извършване на кредитна оценка и/или събиране на вземания, както и на трети лица, с осигуряване необходимото техническо обслужване.

97.1. В случай на нарушение на сигурността на лични данни, което може да повлияе неблагоприятно на лични данни или на неприкосновеността на личния живот на Потребител, Файбър.БГ го уведомява своевременно за констатираното нарушение. Потребителят може да не бъде уведомяван за нарушението, когато Файбър.БГ е доказало пред Комисията за защита на личните данни, че е предприело подходящи технологични мерки за защита на сигурността на личните данни, които са обект на нарушението. Такива технологични мерки за защита правят данните неразбираеми за всяко лице, което няма право на достъп до тях.

97.2. При уведомяване на Потребителя по т.97.1. се описват най-малко: естеството на нарушението на сигурността на личните данни на потребителя; точките за контакт, от които може да се получи повече информация; препоръчителни мерки за смекчаване на евентуалните неблагоприятни последици от нарушението на сигурността на личните данни на Потребителя или на физическото лице.

XV. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

98. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на Файбър.БГ или друг, предвиден в действащото законодателство ред.

99. Общите условия, както и техните изменения и допълнения влизат в сила в 30 –дневен срок от датата на публикуването им на интернет страницата на Файбър.БГ – www.fiber.bg.

100. Промените на Общите условия имат действие спрямо всички Потребители, които към датата на влизане в сила на тези промени имат действащ Договор за услуги с Файбър.БГ.

100.1. В срок до един месец от влизането в сила на изменение на Общите условия, направено по инициатива на Файбър.БГ, всеки Потребител с действащ Договор за услугата, който не е съгласен с Общите условия, има право да поиска прекратяване на договора си, като попълни писмено предизвестие в магазин на Файбър.БГ. Ако в посочения срок Потребител по действащ Договор за услуги не е заявил писмено, че не приема съответните промени на Общите условия, същите се считат за приети.

100.2. Разпоредбата на т.100.1. не се прилага, когато промените в Общите условия не засягат Услугата, ползвана от Потребителя.

XVI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

101. Спорове между страните по Договора за услуги и по настоящите Общи условия могат да се решават по реда за разглеждане на предложения, жалби и молби, описан в приложимите за съответната услуга общите условия, по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство (вкл. пред компетентния регулаторен орган) или пред компетентния съд. Съдействието на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Файбър.БГ и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.els@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.“

XVII. ЗАМЕСТВАНЕ НА СТРАНА

102. Без предварително писмено съгласие на другата страна, никоя страна няма право да прехвърля всички или част от своите права и задължения по тези Общи условия или договора за услуги. Прехвърлянето на права към свързано лице на Файбър.БГ по смисъла на Търговския закон, не изисква съгласие на другата Страна.

XVIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

103. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.