Условия за ползване на интернет страници на „ФАЙБЪР.БГ” ЕООД и предоставяните чрез тях услуги

1. Настоящите Условия за ползване на интернет страници на „ФАЙБЪР.БГ” ЕООД и предоставяните чрез тях услуги (наричани за краткост „Условията”) уреждат отношенията между „ФАЙБЪР.БГ” ЕООД (наричано за краткост “ФАЙБЪР.БГ”) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на ФАЙБЪР.БГ и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ или сайт на ФАЙБЪР.БГ е страницата www.fiber.bg, както и всяка друга интернет страница, регистрирана от ФАЙБЪР.БГ.

2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ чрез въвеждане на е-mail адрес и парола. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ без да извършват регистрация.

3. Настоящите правила са публикувани на всяка Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Условия.

4. Само Потребители, които са извършили валидна регистрация на Интернет страницата, могат да ползват услугите, предоставяни чрез нея. Регистрацията на Интернет страницата е безплатна. С приемането на настоящите Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, ФАЙБЪР.БГ да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. ФАЙБЪР.БГ изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

5. При ползване на услуги, свързани с участие на Потребителя във форуми, блогове, чат стаи или осъществяващи друг вид комуникация в Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, Потребителят се задължава да спазва следните изисквания:

5.1. да поставя съобщения (posts), изписани само на български език, като има право да използва писмените знаци на латинския език единствено с цел изясняване на изказа, както и при технологични термини, търговски марки и брандове, идиоми и жаргон. Текстове на английски или друг език ще бъдат редактирани от съответните администратори на съответната Интернет страница.

5.2. да не поставя/ използва на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ нецензурни, обидни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други Потребители или доброто име на ФАЙБЪР.БГ, включително публикуването на материали с порнографско съдържание.

5.3. да не поставя на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ търговски, рекламни текстове и/или изображения, както и off-topic съобщения.

5.4. да предлага нови теми или раздели във форуми, блогове, чат стаи, след като предварително се увери в липсата на вече създадени такива. За тази цел и за свое улеснение би могъл да използва търсачката на съответната Интернет страница.

6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Условия чрез изпращане на лично съобщение до администратор на Интернет страницата в секция „Помощ” или друга секция, създадена за тази цел.

7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите услуги на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение във формата за въпроси, посочен в секцията „Помощ” или друга секция, създадена за тази цел.

8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се открие в секцията „Въпроси и отговори”.

9. ФАЙБЪР.БГ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

10. ФАЙБЪР.БГ има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги, ако:

10.1. Потребителят разпространява посредством Интернет, SMS или посредством използване на услуги чрез Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;

10.2. Потребителят с действията си накърнява доброто име на ФАЙБЪР.БГ, нарушава законите в Република България, международните актове или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите, включително и на други предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги.

11. В случай на неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила и/или при поискване от компетентните органи на Република България.

ФАЙБЪР.БГ ЕООД гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Стоянчо Ахтар“ №14, www.fiber.bg

ФАЙБЪР.БГ има право да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.

12. ФАЙБЪР.БГ не отговаря пред Потребителя за:

12.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

12.2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;

12.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на услугите;

12.4. за разпространение на съобщения, посредством Интернет, SMS или посредством ползване на услуги чрез Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, ФАЙБЪР.БГ има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

13. Регистрациите на Потребители, които последните 6 месеца не са влизали с потребителското си име в съответната Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ ще бъдат заличавани. Потребителите със заличени регистрации имат право по всяко време да се регистрират отново, спазвайки съответната процедура.

14. ФАЙБЪР.БГ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, регистриран Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни на Интернет страница на ФАЙБЪР.БГ.

15. Потребителят се задължава да уведомява за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите по т.1, чрез обаждане на тел. +359 (0) 700 359 33 или след регистрация – във формата за въпроси в секция "Помощ" на съответната Интернет страница или на друга секция, създадена за тази цел.

16. ФАЙБЪР.БГ си запазва правото едностранно да променя настоящите Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

17. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

18. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.